Logo

LA BRÚIXOLA EN FENG SHUI


Antigua brújula china

Si ens apropem al Feng Shui clàssic, podem establir dues corrents principals de treball: d'una banda l'estudi del paisatge amb la seva multiplicitat d'elements i formes, i d'altre banda els aspectes matemàtics que classifiquen el temps i l'espai, i on el coneixement de les direccions és fonamental. Evidentment l'eina que hem de menester per determinar la direcció d'una construcció a l'espai és una brúixola, tema principal d'aquest article.

La invenció de la brúixola i el Feng Shui s'atribueix als xinesos. A segons quins textes es menciona la llegenda de l'Emperador Xinés Huang-Ti, qui a l'any 2.634 aC va fer servir les propietats bàsiques de la brúixola per orientar les seves tropes en una batalla a on la boira va provocar una absoluta invisibilitat. El descobriment posterior de la brúixola a l'Occident va ser l'impuls definitiu pels èpics viatges de la Humanitat.

Fer servir una brúixola no és gaire complicat, però si que hem de saber utilitzar-la anar i tenir en compte algunes consideracions per tal d'obtenir un resultat correcte. Posem per cas que volguéssim mesurar el front d'una casa, per fer-ho, hauríem de prendre varies lectures per determinar amb fiabilitat la dada certa. Si sortim al balcó d'una casa i prenem nota dels graus que ens assenyala la brúixola sense fer cap altra medició, el més probable és que haguem pres nota d'una dada inexacta, però d'això en parlarem més endavant.

El uso de una brújula no reviste mucha complejidad, si bien hay que tener en cuenta algunas consideraciones para realizar mediciones fiables. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir el frente de una vivienda necesitaremos en la mayoría de los casos tomar varias lecturas. Si salimos al balcón de casa y apuntamos los grados que indica la brújula sin hacer otras mediciones, es posible que terminemos con datos inexactos, hablaremos sobre ello más adelante.

Molts dels qui s'acosten al Feng Shui, i encara més aquells que ho fan als sistemes populars que fan servir la brúixola, com Ba Zhai o Xuan Kong, s'afanyen a prendre les dades de la brúixola per esbrinar ràpidament la carta geomàntica, però no hem de caure en aquest parany, i hem de ser molt estrictes a l'hora de mesurar. Hem escrit aquest article per donar unes nocions elementals del procés de medició, i parlar de les diferents classes de brúixoles, els passos que s'han de seguir per mesurar correctament, i com s'han d'enregistrar les dades dins una taula d'orientacions.

1.- TIPUS COMUNS DE BRÚIXOLA

A) D'agulla magnètica

Un primer tipus basa el seu funcionament en una "agulla magnètica" dividida normalment en dos colors. A Occident el vermell assenyala el Nord i el negre indica el Sud (pols magnètics). També porta un anell giratori de 360 graus que s'ajusta manualment per obtenir la referència dels graus. El Luo Pan o brúixola tradicional xinesa és un exemple d'aquest sistema. D'altres brúixoles xineses, al contrari de les occidentals, fan servir el blanc per la part de l'agulla que apunta al Nord, i el vermell per la del Sud.

Les següents fotografies indiquen els passos a seguir per tal d'aconseguir una lectura mitjançant una brúixola comuna d'aquest tipus. A la majoria de comerços d'esports podem trobar-hi models similars.

Exemple per fer-la servir:

Brújula de aguja 1

Primer pas: La fletxa vermella externa serveix de referència per indicar-nos la direcció que anem a mesurar, que pot ser allà cap a on apunta la façana de la nostra casa.

Per llegir els graus d'aquesta direcció és necessari ajustar l'anell que hi ha a la fletxa interna de tal manera que coincideixi amb el nord magnètic (part vermella de l'agulla). La següent fotografia mostra el pas posterior.

Brújula de aguja 2

Segon pas: Ja hem alineat la agulla vermella (nord magnètic) amb la fletxa interna, desplaçant l'anell lleugerament cap a l'esquerra.

Per llegir els graus prenem la referència que ens indica l'agulla externa. Veurem que senyala aproximadament 100 graus, que és el mateix que l'Est

B) Disc magnètic

Brújula disco magnetico

El segon tipus de brúixola, en lloc de l'agulla, incorpora un disc magnètic giratori on hi figuren els graus. Aquest sistema evita que haguem d'ajustar l'agulla posterior en referència a l'anella externa i, per tant, és més pràctic. Tan sols hem de dirigir la brúixola vers a una posició específica i esperar que el disc en moviment es quedi quiet, moment en el que podrem llegir els graus. Aquest s'utilitza on l'ajust manual no es pràctic, com vaixells, avions, automòbils, etc.

Aquest model de disc magnètic giratori és més avançat que el primer que hem vist. Incorpora un sistema d'alineament, que ajude a llegir les inclinacions i la possibilitat d'utilitzar un trípode per mantenir la brúixola totalment estàtica.

És una eina recomanable per fer lectures de Feng Shui allà a on hem de menester certa precisió. Uns graus de diferència a una carta geomàntica sobre planell poden ser vitals per una correcta interpretació.

C) EL LUO PAN: LA BRÚIXOLA TRADICIONAL UTILITZADA AL FENG SHUI.

El Luo Pan o Lo'Pan fa servir el sistema d'agulla mòbil i un plat extern ple d'informació que ajustem manualment. Acostuma a tenir dos fils que divideixen el plat en quatre seccions, per tal d'indicar amb precisió la lectura simultània del front, l'assentament i les dues posicions laterals, com els quatre animals protectors del Feng Shui. Existeixen diversos tipus de Lo Pan que es distingueixen segons els diferents tipus d'anells que incorporen; així, podem trobar models tradicionals pensats per la branca San Yuan, San He, o aquells desenvolupats per alguns mestres, i fets al seu gust.

Luo pan

Podem apreciar que, a més a més de l'agulla magnètica central, existeixen diverses anelles concèntriques plenes d'informació. Aquestes anelles tenen inscrites relacions com els 8 trigrames, les 8 orientacions, les 24 direccions o muntanyes, dades astrològiques com les 28 constel·lacions, els troncs celestials, les branques terrestres i molts d'altres conceptes que s'apliquen a l'art del Feng Shui.

Algunes d'aquestes anelles informatives del Lo'Pan tradicional es fan servir en l'àmbit del Feng Shui "Yin", que desenvolupa la part d'enterraments i localització de tombes. Avui en dia la gran majoria de mestres es centren en l'estudi de l'àmbit del Feng Shui "Yang", o l'estudi de la llar dels vius, és a dir, vivendes, negocis, etc.

A més a més de les brúixoles analògiques exposades, actualment comptem amb brúixoles digitals que ofereixen lectures ràpides, tot i que si hem d'anar a llocs molt llunyans o inhòspits, la brúixola clàssica és un avantatge indiscutible d'energia sempre disponible.

2.- ¿QUINA BRÚIXOLA ADQUIRIR?

Abans hem esmentat exemples d'algunes brúixoles en ordre creixent, des d'una assequible d'agulla mòbil, passant per un model mitjà amb disc giratori, fins arribar, per últim, al Luo Pan. Si volem adquirir una brúixola amb certes garanties de lectura, aquests son alguns detalls que hauríem de considerar:

Vista grados

Un aspecte que s'ha de considerar es l'escala o graus de precisió. En aquest sentit, quant més petita és l'escala més exacta és la lectura. El mínim recomanable és una distància de 2 en 2 graus, i per lectures de caire professional es preferible poder fer lectures d' 1 grau i fins i tot de ½ grau.

En aquest sentit, i donada l'amplitud del plat, un Luo Pan decent ajuda a fer una lectura precisa (veure fotografía).

Vista nivel

Un altre aspecte distintiu, però no fonamental, és la incorporació de l'alineació vertical i horitzontal que, suposadament, serveix per facilitar un moviment lliure de l'agulla magnètica.

Nota: en la pràctica, allò que vostè ha d'observar finalment és la flotació de la pròpia agulla magnètica. Podria donar-se el cas que els nivells es trobin correctament i l'agulla s'hagi encallat, per això, el millor consell es centrar-se en el moviment de l'agulla i oblidar-se d'aquest detall dels nivells.

Si el que desitja es adquirir un Luo Pan haurà de tenir en compte aspectes com l'alineació exacta dels fils que divideixen el plat en quatre parts, verificant el seu paral·lelisme (Nord - Sud o 0º - 180 º, així com Est - Oest o 90º - 270º). També haurà de comprovar que el plat giri correctament, i que l'agulla de l'interior sigui de qualitat. Pel que fa a la precissió, és importantíssim que es compleixin correctament els aspectes esmentats anteriorment. De les brúixoles occidentals haurem de buscar una marca de qualitat contrastada i claredat a l'hora d'apreciar els graus.

Cal dir que val la pena fer una petita inversió en una brúixola de qualitat, donat que el seu bon funcionament, i la exactitud o precisió que ens oferirà, ens permetrà fer-ne un bon ús i marcar la diferència entre una carta de Feng Shui correcta o incorrecta.

3.- LA TEORIA BÀSICA DELS PUNTS CARDINALS.

La brúixola comú és divideix en 360 graus. Quin és el problema si volem saber els graus que n'ocupen les quatre direccions bàsiques? Només hem de dividir 360 graus en 4 parts, resultant que nord, sud, est i oest ocupen una secció de 90 graus cadascun d'ells. El Nord s'ubica en aquesta escala entre 315º i 45º, l'Est de 45º a 135º, el Sud de 135º a 225º, i l'Oest de 225º a 315º. Si l'escala de referència fos una de més precisa, com la de les 8 subdireccions bàsiques, hauríem de dividir 360 entre 8, es a dir, 45º per cada subdirecció. Vegem aquests càlculs en una taula.

Les 8 direccions bàsiques:

Direcció Graus Trigrama
Nord 337,5 a 22,5 1 Agua Kan
Kan

Nordest 22,5 a 67,5 8 Tierra Gen
Gen

Est 67,5 a 112,5 3 Madera Chen
Zhen

Sudest 112,5 a 157,5 4 Madera Sun
Xun

Sud 157,5 a 202,5 9 Fuego Li
Li

Sudoest 202,5 a 247,5 2 Tierra Kun
Kun

Oest 247,5 a 292,5 7 Metal Dui
Dui

Nordoest 292,5 a 337,5 6 Metal Qian
Qian

Observi que aquí, el Nord, no acaba a 45 graus, si no que ho fa a 22,5º, resultat de dividir des del Nord absolut (360º) en dues parts, repartint 22,5 graus a cada banda. A l'escala de les 8 subdireccions, el Nord queda entre 337,5º i 22,5º. La resta de direccions les calculem consecutivament a intervals de 45 graus.

Les 24 direccions o muntanyes:

Les 24 muntanyes s'obtenen dividint 360 graus entre 24 punts. D'aquesta manera assolim seccions de 15 graus. Aquí les 8 direccions bàsiques es subdivideixen en tres rangs; per tant tenim Sud 1, Sud 2, Sud 3, Nord 1, Nord 2, Nord 3, NO 1, NO 2, NO 3, etc. Les 24 muntanyes es fan servir per fer lectures avançades en el sistema Xuan Kong Feng Shui. La taula de les 8 direccions s'utilitza en el sistema simplificat Est/Oest o branca Ba Zhai (8 Cases).

La següent taula ens mostra els rangs precalculats de les 24 muntanyes.

Las 24 montañas de Luo pan - Sistema Xuan Kong Fei Xing

Montaña Dirección Ideograma Luopan Pin Yin Grados fachada Pin yin Grados asiento
1 N1
Ren 337,5 – 352,5 Bing 157,5 – 172,5
2 N2
Zi 352,5 – 7,5 Wu 172,5 – 187,5
3 N3
Gui 7,5 – 22,5 Ding 187,5 – 202,5
4 NE1
Chou 22,5 – 37,5 Wei 202,5 – 217,5
5 NE2
Gen 37,5 – 52,5 Kun 217,5 – 232,5
6 NE3
Yin 52,5 – 67,5 Shen 232,5 – 247,5
7 E1
Jia 67,5 – 82,5 Geng 247,5 – 262,5
8 E2
Mao 82,5 – 97,5 You 262,5 – 277,5
9 E3
Yi 97,5 – 112,5 Xin 277,5 – 292,5
10 SE1
Chen 112,5 – 127,5 Xu 292,5 – 307,5
11 SE2
Xun 127,5 – 142,5 Qian 307,5 – 322,5
12 SE3
Si 142,5 – 157,5 Hai 322,5 – 337,5
13 S1
Bing 157,5 – 172,5 Ren 337,5 – 352,5
14 S2
Wu 172,5 – 187,5 Zi 352,5 – 7,5
15 S3
Ding 187,5 – 202,5 Gui 7,5 – 22,5
16 SO1
Wei 202,5 – 217,5 Chou 22,5 – 37,5
17 SO2
Kun 217,5 – 232,5 Gen 37,5 – 52,5
18 SO3
Shen 232,5 – 247,5 Yin 52,5 – 67,5
19 O1
Geng 247,5 – 262,5 Jia 67,5 – 82,5
20 O2
You 262,5 – 277,5 Mao 82,5 – 97,5
21 O3
Xin 277,5 – 292,5 Yi 97,5 – 112,5
22 NO1
Xu 292,5 – 307,5 Chen 112,5 – 127,5
23 NO2
Qian 307,5 – 322,5 Xun 127,5 – 142,5
24 NO3
Hai 322,5 – 337,5 Si 142,5 – 157,5

Aquesta informació serveix per col·locar els graus d'una lectura dins de qualsevol de les 24 direccions. Si la seva casa té la façana orientada a 180º, direm que està al S2 (172.5-187.5), "Wu" al Lo'Pan o senzillament "Sud" si comptem amb una escala de 8 posicions.

4.- FRONT I ASSENTAMENT D'UNA CONSTRUCCIÓ.

Ja tenim una idea del tipus de brúixoles més comunes i de la manera d'organitzar la informació de la lectura. Ara el que ens cal és trobar una referència que serveixi d'anàlisi pel Feng Shui, i la més habitual per fer la medició és la façana principal.

En el Feng Shui considerem la façana com la part més rellevant per la qual entra el Qi o energia a un espai. Per exemple, a un pis o apartament d'una ciutat és normal trobar la façana allà a on hi han les finestres més preponderants, el saló, on hi ha un balcó que mira cap a un carrer important, o allà a on hi ha les millors vistes, però la porta d'entrada de l'apartament pot trobar-se en una referència direccional completament diferent de la façana. Per tant, no hem de confondre porta d'entrada amb front, tot i que el més habitual és que coincideixin, sobretot en les construccions clàssiques i rurals.

A l'àmbit del Feng Shui la façana o "Front" és, tècnicament, la part més Yang, lluminosa o activa per on s'acondueix el Qi a l'interior de la llar.El camí del Qi cap a la vivenda es facilita amb obertures i manca d'obstacles. Finalment, considerem l'assentament com la part diametralment oposada al front i , en segons quins sistemes de Feng Shui, ens diu quina classe de vivenda és.

5.- PROCÈS DE LECTURA

Ejemplo lectura fachada

Posem per cas que la façana de la vivenda que hem d'analitzar està orientada al mar (el lloc amb més vistes, finestres, moviment, etc.) Per fer la medició hem de posar la nostra esquena paral·lela a la façana i la cara mirant cap al mar.

A la composició fotogràfica que hem realitzat, podem visualitzar perfectament la nostra posició física per prendre la lectura des d'on ajustarem el Luo Pan per llegir la informació del front.

No s'oblidi de prendre les mesures de precaució necessàries per tal de fer una lectura fiable. A continuació s'indiquen algunes recomanacions finals per dur a terme el procés correctament.

6.- PRECAUCIONS PER FER LECTURES

Una errada comuna quan ens iniciem a la presa de dades amb la brúixola és la de considerar com certes les lectures realitzades dins d'una casa, sense adonar-nos que aquestes poden ser del tot errònies. Els motius principals son deguts a les pertorbacions magnètiques del món modern, ja sigui pels elements metàl·lics de l'estructura i el formigó, bigues, canonades, cables i, fins i tot, contaminació electromagnètica. El més recomanable es sortir a l'exterior i fer múltiples lectures al llarg de la façana. De vegades, deixant de banda el front, també s'ha de verificar l'assentament o els dos costats, verificant que les relacions siguin les adequades.

Si no prenem les degudes precaucions podem fer una lectura inexacta, cosa que pot ser fatal pel càlcul de les fòrmules matemàtiques que es fan servir per l'anàlisi i correcció d'una carta geomàntica. Hem d'evitar prendre dades amb la brúixola sempre que portem a sobre "importants" ornaments metàl·lics, o si estem a prop d'automòbils, fanals, o elements que la facin fluctuar. Tampoc es pot deixar a terra per fer una lectura, doncs sovint n'hi ha elements que no apreciem a simple vista que poden alterar el camp magnètic.

Si hem de fer una consulta a distància, em d'estar segurs de que el procediment que han dut a terme ha és el correcte, doncs sovint, amb aquest tipus de treballs, acabem funcionant amb dades errònies.

Un cop hagi finalitzat la seva lectura, el pas següent és l'elaboració de la carta geomàntica. Dins l'apartat de software, hi trobarà un programa Feng Shui Numerology d'en Silvestre Pérez per a Xuan Kong Fei Xing, per fer-lo servir correctament.

Feng Shui en China

Pekin, Nanjing, Shanghai i Hong Kong

En companyia de Natividad Pérez Domingo i en Silvestre Pérez.
Inclou traducció, visites, activitats lúdiques, allotjament a l'hotel, etc.

×